2608601689

Đĩa nhám xếp BOSCH Alox P60 đường kính 125mm, mã sản phẩm – 2608601689